بیست آهنگ برتر بیلی آیلیش

تعداد کمی از هنرمندان در دهۀ گذشته مانند بیلی منظره پاپ را تغییر داده‌اند – و در اینجا نکات برجسته دورۀ پیشین تاریخی او وجود دارد.