رونالدو و مشخص کردن زمان خداحافظی از تیم ملی پرتغال

کریستیانو رونالدو همچنان به بازی در ردۀ ملی ادامه خواهد داد.