اسامی 6 نامزد نهایی بهترین بازیکن سال 2021 از نگاه گلوب ساکر

تا ساعاتی دیگر، بهترین بازیکن سال 2021 از نگاه گلوب ساکر مشخص می شود.