داستان تمام نشدنی انتقال سال 2013 نیمار به بارسلونا | ستاره برزیلی دوباره در دادگاه

داستان انتقال نیمار به بارسلونا همچنان دردسر دارد.