جانلوییجی بوفون: ممکن است در 55 سالگی بازنشسته شوم!

جیجی بوفون 44 ساله حالاحالاها خیال بازنشستگی ندارد