رسمی؛ قرارداد پاتریک شیک با بایر لورکوزن تمدید شد

مهاجم اهل جمهوری چک در بای آرنا می ماند.