نظم آلمانی؛ نگاهی به وضعیت جالب جدول رده بندی بوندسلیگای دو

تیم های لیگ دوی آلمان به طور منظم به صف شده اند!