احتمال ماندگار شدن روبرت لواندوفسکی در بایرن مونیخ

احتمال باقی ماندن روبرت لواندوفسکی به مدت یک فصل دیگر در بایرن مونیخ، همچنان وجود دارد.