پست احساسی اینستاگرام مارادونا برای هوگو: امیدواریم با بابا خوش بگذرد!

حساب اینستاگرامی مارادونای فقید، پستی احساسی به مناسبت درگذشت برادر شماره 10 افسانه ای منتشر کرده است…