فسخ قرارداد اسپانسرینگ روبرت لواندوفسکی با هواوی به دلیل ارتباط با ارتش روسیه

روبرت لوانداوفسکی قرارداد اسپانسرینگ خود با هواوی را به دلیل ارتباط داشتن با ارتش روسیه، فسخ کرد