مربی بنفیکا در مورد از دست رفتن موقعیت گل سفروویچ: در 30 سال مربیگری چنین چیزی ندیده بودم

مربی بنفیکا می گوید در طول دوران مربیگری اش ندیده است یک مهاجم چنین موقعیت گل خوبی را از دست بدهد.