رسمی؛ اورلین شوامنی به رئال مادرید پیوست

اورلین شوامنی دومین خرید تابستانی رئال مادرید نام گرفت.