در قرارداد جدید انکونکو هیچ بند فسخی وجود ندارد

به نظر می‌رسد در قرارداد این بازیکن مستعد فرانسوی هیچ بند فسخی وجود ندارد.