عبدو دیالو گزینه جایگزین میلان برای جافت تانگانگا

میلان به دنبال جذب یک مدافع به صورت قرضی با بند خرید