حتی هواداران مسی نمی توانند باور کنند که چگونه این مهارت ها هوشمندانه است

لیونل مسی پادشاه مهارت های لمسی نیست. او فقط یک نابغه است!