اینتر و چلسی به توافق بر سر انتقال قرضی روملو لوکاکو نزدیک شدند

روملو لوکاکو به بازگشت به اینتر نزدیک شد