رودریگو گوئس و ماریانو دیاز بازی مقابل شاختار دونتسک را از دست خواهند داد

رودریگو گوئس و ماریانو دیاز هر دو در بازی مقابل الچه دچار مصدومیت شدند.