بهترین‌های ماه فوریه سری آ؛ ولاهوویچ بهترین بازیکن، اسپالتی بهترین سرمربی

دوشان ولاهوویچ و لوچانو اسپالتی، برترین‌های سری آ در ماه گذشته بودند