دختر حمیدرضا صدر: همه با یاد پدرم بغض می‌کنند؛ او، مسی را به رونالدو ترجیح می‌داد

غراله صدر در خصوص درگذشت پدرش صحبت‌هایی را انجام داده‌است