وفادار به رونالد کومان؛ پیشنهاد ژاوی رد شد

دو دستیار رونالد کومان پیشنهاد متواضعانه ژاوی هرناندز را رد کردند.