مخالفت سرمربی پورتو با فروش مهدی طارمی

فنرباحچه برای خرید طارمی محدودیت مالی دارد