بسکتبال NBA | استفن کری از ری آلن گذشت؛ او حالا بهترین شوتیست تاریخ است

استفن کری و تاریخ سازی او ادامه دارد. رکورد ری آلن سرانجام شکسته شد.