ماسیمیلیانو الگری: فتح اسکودتو 84 امتیاز می‌خواهد اما به این تعداد امتیاز نمی‌رسیم

ماسیمیلیانو الگری گفت رابطه‌اش با پل پوگبا خوب است اما این هافبک فرانسوی از او عصبانی است