دو ستاره دیگر بایرن مونیخ هم کرونا گرفتند

تست کرونای لروی سانه و دایوت اوپامکانو، دو ستاره جوان بایرن مونیخ مثبت شده است.