نظر مدیر سابق بارسلونا؛ آیا مسی در تابستان برمی‌گردد؟

خوان گاسپارت، مدیر سابق بارسلونا می گوید که مسی در فصل آینده به بارسلونا بر نمی گردد