سانسور نام وریا در برنامۀ خندوانه!

نام وریا غفوری در خندوانه حذف شد!