خامس رودریگز در پایان فصل از الریان قطر جدا می شود

خامس رودریگز در اندیشه بازگشت به اروپاست.