مقصد غیرمنتظره برای زوج طلایی سابق مسی

بازار نقل و انتقالات همیشه مملو از اتفاقات عجیب است.