ناصر الخلیفی: چیزی به نام سوپرلیگ و جام جهانی دوسالانه وجود ندارد!

ناصر الخلیفی بار دیگر مخالفتش با پروژه سوپرلیگ را ابراز کرد