زلاتان: نزدیک شدن به پایان برای من غم‌انگیز نیست؛ بزرگ‌ترین غم برای شماست که دیگر بازی زلاتان را نمی‌بینید

فکر کردن به بازنشستگی، کمی زلاتان را می ترساند اما او هرگز ناراحت نیست.