خروج نیمار و وینیسیوس از فهرست تیم ملی برزیل

با موافقت سرمربی سلسائو، نیمار و وینیسیوس اردوی تیم ملی برزیل را ترک کردند.