مربی پرتغالی: تنها حسرتم این است که چرا مهدی طارمی دیر به اروپا رسید

یک رسانه پرتغالی به تمجید از مهدی طارمی پرداخته است