ریتینگ طارمی و آزمون در فیفا 23 مشخص شد / مهدی بالاتر از سردار

ریتینگ طارمی و آزمون در فیفا 23 مشخص شد / مهدی بالاتر از سردار

از کارت های طارمی و آزمون رونمایی شد.