ناراحتی مسی از انتقادات رسانه‌های فرانسوی از عملکردش

گفته می شود لیونل مسی بابت انتقادات رسانه های فرانسوی به عملکرد او ناراحت است.