اولین برد تاریخ برایتون در ورزشگاه اولدترافورد

طلسم اولدترافورد برای برایتون شکسته شد.