غیرمنتظره؛ ستاره شیلیایی به بارسا بر می گردد؟

اسپورت مدعی شد الکسیس سانچز در مسیر بازگشت به بارسلونا قرار دارد.