رسمی؛ دومین غیبت مجدد آزمون در فهرست لورکوزن

خرید زمستانی بایر‌ لورکوزن نمی‌تواند تیمش را در هفته بیست‌و‌دوم بوندس‌لیگا همراهی کند و غایب بزرگ این تیم برشمرده شده است.