آنتونیو کونته: دلم می‌خواهد دامادی مثل سون داشته باشم!

چند بازی ناکامی در راه گلزنی، نظر کونته در مورد یار شماره ۷ تیمش را عوض نخواهد کرد.