ژاوی: باید از نظر ذهنی ریکاوری کنیم؛ هیچ چیز مطابق میلمان پیش نمی رود اما باید به کارمان ادامه دهیم

ژاوی اعلام کرد جوردی آلبا امشب با وجود مصدومیت بازی کرده و او را بابت چیزی سرزنش نمی کند چون کل تیم در این بازی اذیت شد.