ژاوی: لواندوفسکی ذاتا یک گلزن است؛ نسبت به تراشتگن هیچ شکی ندارم

باید به بازیکنان بابت عملکردشان تبریک گفت