کینگزلی کومان: لواندوفسکی یا بنزما؟ چون لواندوفسکی بایرن مونیخ را ترک کرد، بنزما را انتخاب می کنم!

وینگر فرانسوی، هموطنش را به هم تیمی سابقش ترجیح می دهد.