باشگاه سپاهان با استعفای محرم نویدکیا مخالفت کرد

سپاهان در بیانیه ای از مخالفت با استعفای محرم خبر داد.